پیغام‌های مدیر سیستم

تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی ست .